Wstęp

Witamy na naszej stronie głównej i dziękujemy za zainteresowanie spółkami z grupy intive, tj. intive GmbH, intive automotive GmbH, intive Inc., intive Ltd. (UK), intive Ltd. (Ireland) intive S.A.U., intive LLC, Ammeon UK Ltd,  intive SRL, SimtLix LLC, Infintity Technology SAS, SimTLiX SRL, DevSpark LLC, DevSpark Argentina LLC, DevSpark S.A. W ramach niniejszej polityki każdy z wyżej wymienionych podmiotów wchodzących w skład grupy intive z osobna, jak i wszystkie razem, określone będą jako „intive”, „administrator” lub „spółka”. Taką nazwą będzie także opisywana intive GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (zwana dalej intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce” lub „Oddział w Polsce”) w stosunku do procesów, w których jest ona odrębnym administratorem. Jeżeli będą odstępstwa od tej reguły, wykorzystana zostanie nazwa konkretnej ze spółek w odniesieniu do jej specyficznej sytuacji.

Ponieważ dla celów prowadzenia przez nas działalności konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, a intive podejmuje daleko idące starania, aby zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych w stopniu najwyższym, zapewniającym ich pełne bezpieczeństwo, zasadnym stało się przygotowanie niniejszego dokumentu celem opisania, jakie działania podejmujemy na danych osobowych i jak to robimy. Niezmienną jednak zasadą obowiązującą w intive jest to, że wszystkie podejmowane przez nas działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym, gdzie ma to zastosowanie, z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Poniżej poinformujemy Cię o tym, jakie dane zbieramy i w jaki sposób te dane mogą być przetwarzane.

Informacje o przetwarzaniu danych

Ochronie danych osobowych w intive przyznajemy najwyższy priorytet, dlatego w ramach niniejszego dokumentu poinformujemy Cię o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych. Jest to dla nas bardzo ważne, abyś czuł się bezpiecznie przeglądając nasze strony, korzystając z dostępnych na nich funkcjonalności, podczas nawiązywania współpracy z nami, czy podejmowania innych czynności. 

Odpowiadanie na zagadnienia przedstawione z wykorzystaniem formularza kontaktowego

Administratorem Twoich danych osobowych jest intive GmbH bądź intive GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce - w zakresie wniosków i zapytań dotyczących procesów, w których Oddział w Polsce jest wyłącznym administratorem.

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu korespondencji w związku z przesłanymi wiadomościami z wykorzystaniem formularza kontaktowego (jak również z wykorzystaniem portali społecznościowych) oraz udzielaniu odpowiedzi na przesłane pytania.

Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia komunikacji lub do czasu wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez administratora za zasadny; w przypadku intive GmbH oraz intive automotive GmbH maksymalnie przez 1 rok.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Analiza ruchu na stronie internetowej w celu optymalizacji dostępnych funkcjonalności

Administratorem Twoich danych osobowych jest intive GmbH.

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności analizowania ruchu na stronie internetowej celem optymalizacji dostępnych na niej funkcjonalności.

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez administratora za zasadny; w przypadku intive GmbH oraz intive automotive GmbH maksymalnie przez 3 lata.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu optymalizacji funkcji naszej strony internetowej.

Odpowiadanie na pytania i wnioski osób, których dane dotyczą

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • W przypadku pytań dotyczących procesów administrowanych przez intive GmbH spółka ta będzie administratorem danych związanych z procesem;

 • W przypadku pytań dotyczących procesów administrowanych przez intive GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce jako odrębnego administratora, Oddział w Polsce będzie administratorem danych związanych z procesem;

 • W przypadku pytań dotyczących procesów administrowanych przez którąkolwiek z pozostałych spółek, ta spółka będzie administratorem danych związanych z procesem.

W zależności od charakteru wniosku Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności odpowiedzi na dany wniosek, a także w celu realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej niż jest to konieczne, jakkolwiek:

- Jeżeli wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zasadny i administrator nie będzie miał innych podstaw prawnych przetwarzania danych, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte; dla intive GmbH oraz intive automotive GmbH pod warunkiem, że nie ma przeciwstawnych ustawowych okresów przechowywania danych;

- W przypadku uznania wniosku o usunięcie danych za niezasadny, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celu, dla którego zostały pozyskane.Szczegółowe informacje co do celu i czasu przetwarzania zostały przekazane w chwili pozyskiwania tych danych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać ponownie, kontaktując się z inspektorem ochrony danych na niżej podany adres kontaktowy lub, jeżeli nie został powołany, pod adresem dpo@intive.com.

- W przypadku składania innych wniosków niż o usunięcie danych, dane do celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na wniosek będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przez czas niezbędny do zachowania zasady rozliczalności, w tym obrony przed roszczeniami z tego tytułu, tj. w przypadku intive GmbH, intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz intive automotive GmbH, intive Ltd. (Ireland) i intive SRL przez 3 lata; w przypadku intive S.A.U., SimTLiX SRL oraz DevSpark S.A.przez 5 lat.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi, a także – gdy zapytanie ma związek z realizowaną umową – w celu prawidłowego wykonania umowy bądź w celu realizacji obowiązków prawnych na nas ciążących.

Prowadzenie działań rekrutacyjnych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • W przypadku postepowań rekrutacyjnych prowadzonych przez intive GmbH na obszarze Niemiec, spółka ta będzie administratorem danych związanych z procesem;

 • W przypadku postepowań rekrutacyjnych prowadzonych na terenie Polski przez intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, pozostaje on administratorem danych związanych z procesem;

 • W przypadku rekrutacji prowadzonych przez pozostałe spółki z grupy intive, administratorem danych osobowych jest spółka, która prowadzi proces rekrutacji;

 • W odniesieniu do Programu Poleceń administratorem danych osobowych jest intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Twoja dane osobowe są przetwarzane zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi:

 • Obowiązek prawny ciążący na administratorze w zakresie, w jakim osoba przystępująca do rekrutacji podaje dane wskazane w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • Przetwarzanie w celu wykonania umowy w zakresie, w jakim w ramach procesu rekrutacji składający CV dąży do zawarcia umowy o pracę lub współpracy z intive (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • Zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych dobrowolnie podanych; Prawnie uzasadniony interes administratora - w zakresie pobieranego w formularzu rekrutacyjnym na stronie internetowej adresu e-mail - w postaci prowadzenia działań rekrutacyjnych drogą elektroniczną;

 • Zgoda kandydata na przetwarzanie danych na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych lub zgoda wyrażona w przypadku aplikowania bez wskazywania konkretnego stanowiska (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • Zgoda kandydata na udostępnienie CV w ramach Programu Poleceń obowiązującego w intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • Zgoda kandydata na udostępnienie danych zawartych w CV klientowi intive na rzecz którego miałby być wykonywany projekt, do którego prowadzona jest rekrutacja (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • Wyraźna zgoda kandydata, jeżeli z własnej woli przekaże intive dane szczególnej kategorii (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • Obowiązek prawny ciążący na przyszłym pracodawcy na mocy ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w Polsce) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • Zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na udzielaniu wsparciu w pozyskiwaniu pozostałych dokumentów pozwalających cudzoziemcom uzyskać stosowne pozwolenia na pobyt i pracę, a których nie mamy obowiązku pozyskiwać zgodnie z ww. przepisami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na udzielaniu wsparciu w pozyskiwaniu pozostałych dokumentów pozwalających cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny przyszłego pracownika na pobyt, na podstawie udzielonego pracownikowi lub współpracownikowi Administratora pełnomocnictwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej niż jest to konieczne, jakkolwiek:

 • Dane osobowe zgromadzone dla potrzeb toczącej się rekrutacji będą przetwarzane przez czas jej trwania, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą (w przypadku danych przetwarzanych nas podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze; przy czym w przypadku intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia rekrutacji, a w przypadku intive GmbH oraz intive automotive GmbH 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

 • W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w przypadku Programu Poleceń obowiązującego w intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce bądź aplikacji złożonej bez wskazywania pozycji do czasu wycofania zgody, chyba że administrator uprzednio uzna usunięcie danych za zasadne, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze; jednakże nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wpływu CV w przypadku intive GmbH, intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, intive automotive GmbH oraz intive S.A.U.

 • W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie CV klientowi intive na rzecz którego miałby być wykonywany projekt, do którego prowadzona jest rekrutacja, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania rekrutacji, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze; w przypadku intive GmbH oraz intive automotive GmbH maksymalnie przez 3 lata.

 • W przypadku danych szczególnych kategorii, do czasu wycofania zgody, chyba że administrator uprzednio uzna usunięcie danych za zasadne; w przypadku intive GmbH oraz intive automotive GmbH przez 3 lata.

 • W przypadku przetwarzania danych cudzoziemców na potrzeby uzyskania stosowanych zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dane będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt osobowych pracowników.

 • W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na wykonywanie pracy dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez Administratora za uzasadniony.

 • Nie dłużej niż przez czas niezbędny do udzielenia wsparcia w pozyskaniu innych dokumentów pozwalających cudzoziemcowi na pobyt i pracę.

 • W zakresie, w jakim Administrator udziela wsparcia w pozyskaniu dokumentów pozwalających cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny przyszłego pracownika na pobyt - na podstawie udzielonego pracownikowi lub współpracownikowi Administratora pełnomocnictwa dane będą przetwarzane przez czas trwania przedmiotowych postępowań lub wsparcia w ich prowadzeniu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymagane przepisami prawa, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Twoja kandydatura może zostać odrzucona.

Marketing i sprzedaż usług własnych

Administratorem Twoich danych będzie intive GmbH lub inna spółka z grupy intive prowadząca działania marketingowe i sprzedażowe.

Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. marketingu usług własnych Administratora w oparciu o pozyskane leady sprzedażowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane w postaci: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail, otrzymaliśmy od profesjonalnego podmiotu świadczącego usługi z zakresu pozyskiwania leadów sprzedażowych (np. Lusha Systems Inc.).

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

- w razie jeśli Ty bądź Twoja firma stała się naszym klientem - przez okres przedawnienia roszczeń który dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata dla Oddziału w Polsce, 6 lat dla intive GmbH, intive Automotive GmbH oraz intive S.A.U;

- w przypadku jeśli jesteś naszym potencjalnym klientem bądź go reprezentujesz:

 • z którym skontaktowaliśmy się, ale nie zawarliśmy umowy - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez dwa lata liczone od pierwszego kontaktu;

 • W sytuacji, gdy wysłaliśmy ofertę - Twoje dane będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od dnia wysłania oferty;

 • w razie, gdy nie uzyskaliśmy od Ciebie odpowiedzi lub reakcji na nasze zapytanie będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 2 lat liczonych od dnia wysłania naszej wiadomości.

- w każdym przypadku nie będziemy jednak przetwarzać danych w razie skutecznego sprzeciwu lub wycofania zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie nieotrzymywaniem naszych treści marketingowych.

Monitoring wizyjny

Administratorem Twoich danych jest spółka, która odpowiada za dany teren lub obiekt objęty monitoringiem. Informacja o administratorze danych osobowych znajduje się na tablicach znajdujących się na obszarze objętym monitoringiem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora w tym pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji rozumianej jako tworzenie oprogramowania oraz zachowania w tajemnicy informacji o charakterze poufnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza nagrania obrazu przez okres nieprzekraczający - intive GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce - 3 miesięcy, intive GmbH i intive automotive – 72 godziny, intive Ltd. i intive SRL – 1 miesiąc, od dnia ich powstania. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nagrania obrazu podlegają zniszczeniu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub mogą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, chyba że przed upływem tych okresów wniesiony zostanie sprzeciw co do przetwarzania, który zostanie uznany przez administratora za uzasadniony.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne w celu przebywania na terenie Administratora.

Media społecznościowe, w tym w szczególności profile na Facebook’u i na Instagramie

Administratorem Twoich danych osobowych jest intive GmbH lub inna spółka z grupy intive korzystająca z profilów w mediach społecznościowych we własnych celach.

W przypadku portalu Facebook, administratorem bądź współadministratorem (np. w zakresie Facebook Page Insights) Twoich danych osobowych jest także Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie (adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia). Z porozumieniem o współadministrowaniu można się zapoznać pod niniejszym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

W ramach portalu Facebook obowiązują stosowne regulaminy i polityki prywatności. W celu zapoznania się z polityką prywatności Facebooka zachęcamy do odwiedzenia tej strony: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Przetwarzamy Twoje dane również w ramachprofilów na Facebook’u oraz na Instagramie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na:

- odpowiadaniu na prywatne wiadomości, które wysyłasz do nas poprzez odpowiednią funkcjonalność Facebook’a lub Instagrama, 

- rozmawianiu z Tobą w ramach wymiany komentarzy pod naszymi postami,

- udostępnianiu naszych postów Tobie jako obserwatorowi naszego Fanpage’a/konta,

- informowaniu Cię o naszych usługach poprzez udostępnianie postów na naszym Fanpage’u/koncie,

- uzyskiwaniu zanonimizowanych danych analitycznych i statystycznych, uzyskiwanych przez dany serwis na podstawie ustalonych przez nas wcześniej parametrach opartych na charakterze naszej klienteli, a także naszych celach w zakresie promocji i marketingu

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do rozwiązania Twojej sprawy lub do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie skierowane przez naszprofil. W zależności od tematyki sprawy, możemy przetwarzać Twoje dane w przyszłości w celu wykazania, że rozwiązaliśmy Twoją sprawę, tj. do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

Administratorzy danych osobowych i inspektorzy ochrony danych

Nazwa administratoraAdres siedziby administratora i dane kontaktoweInspektor ochrony danych z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
intive GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Oddział w Polsce (Limited liability company Branch in Poland),ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Poland e-mail: dpo@intive.comMaciej Kaczmarski
intive GmbHFranz-Mayer-Straße 5, 93053 Regensburg, Germany e-mail: kontakt@buglundkollegen.deAlexander Bugl
intive LtdNew Penderel House 4th Floor 283-288 High Holborn, London UK, WC1V 7HPNie powołano
intive inc333 West San Carlos St., Suite 600 San Jose, CA 95110, USANie powołano
intive S.A.U.Avenida Carlos Pellegrini 885 9º piso C1009ABQ , Buenos Aires, ArgentinaNie powołano
intive Automotive GmbHFranz-Mayer-Straße 5, 93053 Regensburg, Germany e-Mail: kontakt@buglundkollegen.de, dpo@intive.comAlexander Bugl
intive LLC26 Obolonskyi Avenue premises 398, Kyiv 04205, Ukraine Registration number 43904921Nie powołano
Ammeon Ltd.O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2, IrelandNie powołano
Ammeon Solutions Ltd.O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2, IrelandNie powołano
Ammeon UK Ltd.Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St. James’s Square, London, England, SW1Y 4LBNie powołano
Ammeon Services SRL3rd District, 6-8 Corneliu Coposu Bld, 8th Floor, Module M18, Bucharest, RomaniaNie powołano
SimTLix LLC801 US Highway 1 North Palm Beach, FL 33408, USANie powołano
Infintity Technology SASAvenida Dieciocho 18 de Julio 1324 Piso 5 Montevideo, UruguayNie powołano
DevSpark LLCRegistered Agent: 16192 Coastal Hwy. Lewes, DE 19958 HQ: 228 Park Ave. S. #90348, New York, NY 10003, USANie powołano
DevSpark Argentina LLCRegistered Agent: 16192 Coastal Hwy. Lewes, DE 19958 HQ: 228 Park Ave. S. #90348, New York, NY 10003, USANie powołano
DevSpark S.A.9 de Julio #340, Tandil 7000, Buenos Aires, ArgentinaNie powołano

Prawa, które przysługują osobom, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługują niżej wskazane prawa: 

 • prawo dostępu do treści danych;

 • prawo ich sprostowania; 

 • prawo usunięcia danych; 

 • prawo ograniczenia przetwarzania; 

 • prawo do przenoszenia danych; 

 • prawo wniesienia sprzeciwu;

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w celu cofnięcia zgody skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, któremu wyraziłeś zgodę, pod adresem e-mail consentwithdrawal@intive com lub dpo@intive.com;

 • prawo wniesienia skargi do organów nadzorczych;

PaństwoDane kontaktowe organu nadzorczego
NiemcyBayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Postfach 1349, 91504 Ansbach, Deutschland Tel. +49 (0) 981 180093-0, Adres strony internetowej: https://www.lda.bayern.de/de/index.html
Wielka BrytaniaThe Information Commissioner's Office Water Lane, Wycliffe House. Wilmslow - Cheshire SK9 5AF Tel. +44 1625 545 745 e-mail: international.team@ico.org.uk Adres strony internetowej: www.ico.org.uk
PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 606950000 e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl Adres strony internetowej: www.uodo.gov.pl
ArgentynaAgencia de Acceso a la Información Pública, Av. Pte. Julio A. Roca 710. Piso 2º , Ciudad de Buenos Aires Tel: +54 11 2821 0047 e-mail:datospersonales@aaip.gob.ar Adres strony internetowej: www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales
RumuniaAutoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, Tel. +40.318.059.211, , e-mail: anspdcp@dataprotection.ro Adres strony internetowej: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro
IrlandiaThe Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South Dublin 2, D02 RD28 Ireland, kontakt on-line: https://forms.dataprotection.ie/contact Tel. +353 076 110 4800 / 057 868 4800, Adres strony internetowej: https://www.dataprotection.ie/
USAFederal Trade Commission, 600 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20580, https://www.ftc.gov/about-ftc/contact; Attorney General's Office, California Department of Justice, Attn: Public Inquiry Unit, P.O. Box 944255, Sacramento, CA 94244-2550, https://oag.ca.gov/contact; Information Privacy & Security Council, https://ipsc.hawaii.gov/; Federal Communication Commission, 45 L Street NE, Washington, DC 20554, USA, https://www.fcc.gov/
UruguayUnidad regulatora y de Control de Datos Personales, Liniers 1324 piso 4°, Montevideo, Urugwaj, https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/
UkraineCommissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine, Adres: 01008, Kyiv, str. Instytutska, 21/8, Adres strony internetowej: https://ombudsman.gov.ua

Odbiorcy danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych możemy udostępniać dane osobowe różnym odbiorcom w różnych sytuacjach. Odbiorcami danych osobowych mogą być organizacje wspierające Administratora w ramach prowadzonej działalności w szczególności: banki, firmy kurierskie i przewozowe, podmioty zewnętrzne zapewniającym wsparcie z zakresu IT, ochrony danych osobowych, ochrony prawnej, firmy prowadzące wewnętrzne kontrole/audyty na zlecenie Administratora, klienci, kontrahenci, podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie portali społecznościowych, zapewniające usługi, które wykorzystujemy na stronie internetowej, Urząd Skarbowy oraz Policja lub inne organy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nadto odbiorcami mogą być spółki wewnątrz grupy kapitałowej intive oraz podmioty, którym intive udostępnia przestrzeń na swojej stronie internetowej.

Odbiorcami danych osobowych mogą być również następujące podmioty, które świadczą usługi na rzecz intive:

 • LinkedIn Corporation

 • Meta Platforms

 • Salesforce

 • Google

 • Usercentrics

Profilowanie

intive nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania mocą którego zapadałyby w stosunku do użytkowników strony decyzje wywołujące skutki prawne lub w inny znaczący sposób na użytkowników strony wpływające. Niezależnie od powyższego intive podejmuje działania polegające na tym, że analizuje ruch na stronie internetowej oraz z wykorzystaniem plików cookies zbiera dane o użytkownikach, jak również za pomocą plików cookies umożliwia zbieranie danych o użytkownikach strony intive innym usługodawcom. Profilowanie to nie powoduje decyzji mającej skutki prawne lub w podobny sposób wpływającej na osoby, których dane dotyczą.

Przetwarzanie danych dzieci

Żadnej z naszych usług nie kierujemy do dzieci, a więc do osób które nie ukończyły 16 roku życia. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, może zaistnieć potrzeba przekazania danych osobowych w ramach grupy intive lub w ramach świadczenia usług przez usługodawców, do państw trzecich w rozumieniu RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie art. 45 lub art. 46 RODO, bądź gdy zastosowanie ma którykolwiek z wyjątków wskazanych w art. 49 ust. 1 RODO. W szczególności dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki i do Ukrainy, na podstawie standardowych klauzul umownych i dodatkowych zabezpieczeń, oraz do Republiki Argentyńskiej i Wielkiej Brytanii (wobec tych krajów Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych). Informacje na temat zastosowanych zabezpieczeń w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego oraz kopię tych zabezpieczeń można uzyskać pod wyżej wskazanymi adresami e-mail inspektorów ochrony danych, a w przypadku ich braku, kontaktując się na wyżej podane dane do kontaktu.

Dane osobowe mogą być przekazywane również z terytorium Argentyny do innego kraju, tj. kraju należącego do Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub do Ukrainy. Argentyna uznaje następujące kraje za zapewniające odpowiednie standardy ochrony danych, przez co możliwy jest wolny przepływ danych na ich teren: kraje członkowskie Unii Europejskiej, kraje członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcaria, Guernsey, Wyspa Man, Wyspy Owcze, Kanada (tylko w odniesieniu do sektora publicznego), Andora, Nowa Zelandia, Urugwaj i Izrael (tylko w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania) oraz Wielka Brytania. W odniesieniu do transferu do Stanów Zjednoczonych i do Ukrainy, odbywa się przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń, tj. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez AAIP.

Obowiązek informacyjny skierowany do stron umów zawartych przez intive lub pracowników, współpracowników i przedstawicieli tych stron

Zgodnie z treścią RODO niniejszym informujemy: 

1. W odniesieniu do umowy (zwanej dalej „Umową”) pomiędzy jakąkolwiek stroną trzecią a intive, administratorem danych osobowych strony trzeciej, jej pracowników, współpracowników oraz innych jej reprezentantów, w tym także dedykowanych do wykonania Umowy, jest spółka wymieniona w sekcji „Administrator danych osobowych” niniejszej Polityki Prywatności, będąca stroną Umowy (dalej „Administrator”). 

2. Niektóre ze spółek wyznaczyły inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sposób opisany w sekcji „Administrator danych osobowych” niniejszej Polityki Prywatności.

3. Celem i podstawą prawną przetwarzania jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;

b) 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie wykonania obowiązków prawnych z tytułu rachunkowości, w tym archiwizowania dokumentacji księgowej a także badania kondycji finansowej Administratora;

c) art. 6 ust. 1 lit f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który stanowi:

- realizacja Umowy, w tym komunikowanie się w przedmiocie wykonania Umowy w zakresie osób wykonujących Umowę na rzecz jej stron, osób reprezentujących strony Umowy, tj. np. pełnomocnicy;

- dochodzenie wszelkich roszczeń prawnych oraz ochrona przed nimi;

- archiwizowanie dokumentów (przez okres zgodny z przepisami prawa);

- możliwość przetwarzania danych wewnątrz grupy kapitałowej do wewnętrznych celów Administratora, w tym prowadzenia statystyk i zestawień finansowych przez spółki.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organizacje wspierające Administratora w ramach prowadzonej działalności w szczególności: banki, firmy kurierskie i przewozowe, podmioty zewnętrzne zapewniającym wsparcie z zakresu IT, ochrony danych osobowych, ochrony prawnej, firmy prowadzące wewnętrzne kontrole/audyty na zlecenie Administratora, organy administracji państwowej lub inne podmioty na podstawie właściwych przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być inne spółki.

5. Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa opisane w sekcji „Prawa, które przysługują osobom, których dane dotyczą” niniejszej Polityki Prywatności.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji zadań objętych prawie uzasadnionym interesem Administratora. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dotyczą, dane pochodzą od pracodawcy lub podmiotu współpracującego z podmiotem danych. W takiej sytuacji Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, inne dane kontaktowe. 

7.  Dane osobowe w zależności od celu będą przechowywane: 

- przez czas obejmujący dążenie do zawarcia umowy, tj. inicjowanie współpracy i uzgadnianie jej warunków oraz zawarcie i późniejszą realizację umowy;

- w przypadku Oddziału w Polsce dokumenty rozliczeniowe związane z transakcją będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku; Inne dokumenty księgowe regulowane przez przepisy ustawy Ordynacja podatkowa lub ustawy o rachunkowości – przez okresy tam wskazane; w przypadku intive GmbH, intive automotive GmbH, intive S.A.U., SimTLiX SRL oraz DevSpark S.A. dokumenty rozliczeniowe związane z transakcją będą przechowywane przez okres 10 lat;

- przez okres przedawnienia roszczeń, który dla Oddziału w Polsce, intive GmbH oraz intive automotive GmbH wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata dla Oddziału w Polsce, 6 lat dla intive GmbH, intive automotive GmbH, intive S.A.U., SimTLiX SRL oraz DevSpark S.A.

- w zakresie windykacji, przez czas trwania postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych - do czasu zaspokojenia roszczeń w tym postępowaniu; 

- w przypadku, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu bądź czasu upływu terminów wskazanych powyżej.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie art. 45, art. 46 lub art. 49 ust. 1 RODO. W szczególności dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki i do Ukrainy na podstawie standardowych klauzul umownych oraz dodatkowych zabezpieczeń, jak również do Republiki Argentyńskiej (wobec tego kraju Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych). Informację na temat zastosowanych zabezpieczeń w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego oraz kopię tych zabezpieczeń można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem e-mail inspektora ochrony danych. Dane osobowe mogą być przekazywane również z terytorium Argentyny do innego kraju, tj. kraju należącego do Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych lub na Ukrainę. Argentyna uznaje następujące kraje za zapewniające odpowiednie standardy ochrony danych, przez co możliwy jest wolny przepływ danych na ich teren: kraje członkowskie Unii Europejskiej, kraje członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcaria, Guernsey, Wyspa Man, Wyspy Owcze, Kanada (tylko w odniesieniu do sektora publicznego), Andora, Nowa Zelandia, Urugwaj i Izrael (tylko w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania), Wielka Brytania. W odniesieniu do transferu do Stanów Zjednoczonych i na Ukrainę, odbywa się przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń, tj. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez AAIP.

9.  Administrator w zakresie czynności opisanych powyżej nie podejmuje w stosunku do osób,których dane dotyczą jakichkolwiek decyzji na podstawie zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  w tym profilowania na podstawie art. 22(1,4) RODO.

Bezpieczeństwo

intive nieustająco aktualizuje stosowane środki techniczne i organizacyjne, w szczególności celem zabezpieczenia przetwarzanych danych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub utratą. Wśród wielu rodzajów stosowanych zabezpieczeń, aby chronić bezpieczeństwo danych podczas transmisji używamy najnowocześniejszych technik szyfrowania (takich jak SSL) przez HTTPS.

Cookies intive

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania naszej strony internetowej.

W chwili obecnej używamy narzędzia Usercentrics, co umożliwia nam wyświetlenie informacji o cookies, zbieranie zgód na cookies oraz integrowanie rozwiązania z naszymi formularzami zgody. Wtyczka Usercentrics, która zbiera dla nas zgody wyrażone poprzez informację cookies lub formularz, zapisuje je oraz umożliwia zarządzanie nimi w sposób w pełni zgodny z RODO.

Istnieją różne rodzaje plików cookie. Na naszej stronie możesz się spotkać z następującymi kategoriami plików cookie:

- Pliki Kluczowe – niezbędne do korzystania ze strony internetowej; te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim komputerze lub smartfonie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

- Pliki Funkcjonalne- w celu umożliwienia korzystania z dodatkowych usług na stronie; pliki te będą umieszczane na Twoim urządzeniu jedynie za uprzednią zgodą.

Więcej informacji

Więcej informacji nt. plików cookies znajdziesz w Ustawieniach cookie, do których możesz w każdej chwili wrócić wybierając odnośnik w stopce naszej strony. W oknie Kategorie będziesz mógł/a w każdej chwili zapoznać się z kategoriami plików wykorzystywanych na stronie. Po kliknięciu w kategorię wyświetlą się pliki wykorzystywane na stronie. Wybierz przycisk informacji ⓘ, aby zapoznać się ze szczegółami danego pliku. Wybierz zakładkę Usługi, aby przeglądać wszystkie pliki cookie i poznać ich rodzaj, cele, okres przechowywania i źródło.

Twoje preferencje

Wchodząc na naszą stronę możesz zaakceptować wszystkie pliki, wybierając opcję „Zaakceptuj wszystko”, wybrane pliki poprzez opcję „Więcej” lub odrzucić je wybierając „Odmów”. Zapisywane będą pliki niezbędne dla działania strony internetowej.

Po wybraniu opcji „Więcej” możesz podjąć szczegółowe decyzje odnośnie Twojej zgody na dane pliki cookie, a także zapoznać się ze szczegółami danego pliku.  Po dokonaniu wyboru możesz wybrać opcję „Zapisz ustawienia”, a jeśli akceptujesz wszystkie pliki, wybierz opcję „Zaakceptuj wszystko”. Wybierając „Odmów” odrzucisz wszystkie pliki cookie poza Kluczowymi, niezbędnymi dla prawidłowego działania strony.

W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje wracając do Ustawień cookie w stopce naszej strony.

Jak możemy Ci pomóc?
Porozmawiajmy!

Skontaktuj się

Widzisz się wśród nas?
Wspaniale!

Dołącz do nas