Wstęp

Witamy na naszej stronie głównej i dziękujemy za zainteresowanie firmą intive GmbH oraz spółkami z grupy intive, tj. iNTENCE automotive electronics GmbH, intive inc., intive Ltd. oraz intive S.A.U. W ramach niniejszej polityki każdy z wyżej wymienionych podmiotów wchodzących w skład grupy intive z osobna jak i wszystkie razem określone będą jako „intive” lub „administrator”. Taką nazwą będzie także opisywany intive GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (zwana dalej intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce” lub „Oddział w Polsce”) w stosunku do procesów gdzie jest odrębnym administratorem. Jeżeli będą odstępstwa od tej reguły wykorzystana zostanie nazwa konkretnej ze spółek w odniesieniu do jej specyficznej sytuacji.

 

Ponieważ dla celów prowadzenia przez nas działalności konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, a intive podejmuje daleko idące starania, aby zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych w stopniu najwyższym, zapewniającym ich pełne bezpieczeństwo, zasadnym stało się przygotowanie niniejszego dokumentu celem opisania, jakie działania podejmujemy na danych osobowych i jak to robimy. Niezmienną jednak zasadą obowiązującą w intive jest to, że wszystkie podejmowane przez nas działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym, gdzie ma to zastosowanie, z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Poniżej poinformujemy Cię o tym, jakie dane zbieramy i w jaki sposób te dane mogą być przetwarzane.

Informacje o przetwarzaniu danych

Ochronie danych osobowych w intive przyznajemy najwyższy priorytet, dlatego w ramach niniejszego dokumentu poinformujemy Cię, jak przetwarzamy Twoje dane. Jest to dla nas bardzo ważne abyś czuł się bezpiecznie przeglądając nasze strony, korzystając z dostępnych na nich funkcjonalności oraz podczas nawiązywania jak i współpracy z nami czy podejmowania innych czynności. 

Jak gromadzimy Twoje dane oraz na jakich podstawach prawnych je przetwarzamy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe najczęściej będą przetwarzane przez intive GmbH przy czym w ramach niektórych czynności dane mogą być przetwarzane przez intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. W każdym przypadku gdy administratorem danych osobowych będzie Oddział w Polsce zostanie to wyraźnie opisane w obowiązku informacyjnym.

Podstawa prawna przetwarzaniaCel przetwarzaniaCzas przetwarzania danych dla wskazanego celuAdministrator
Prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z przesłanymi wiadomościami z wykorzystaniem formularza kontaktowego (jak również z wykorzystaniem portali społecznościowych) oraz udzielaniu odpowiedzi na przesłane pytania.Odpowiadanie na zagadnienia przedstawione z wykorzystaniem formularza kontaktowego (jak również z wykorzystaniem portali społecznościowych).Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia komunikacji lub do czasu wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez administratora za zasadny; w przypadku intive GmbH oraz iNTENCE maksymalnie przez 1 rok. intive GmbH;
intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w zakresie wniosków i zapytań dotyczących procesów w których Oddział w Polsce jest wyłącznym administratorem.
Prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności analizowania ruchu na stronie internetowej celem optymalizacji dostępnych na niej funkcjonalności.Analiza ruchu na stronie internetowej w celu optymalizacji dostępnych funkcjonalności.Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez administratora za zasadny; w przypadku intive GmbH oraz iNTENCE maksymalnie przez 3 lata.intive GmbH
Podstawa prawna przetwarzaniaCel przetwarzaniaCzas przetwarzania danych dla wskazanego celuAdministrator
Obowiązek prawny ciążący na administratorze.Odpowiadanie na pytania i wnioski osób, których dane dotyczą.
Jeżeli wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zasadny i administrator nie będzie miał innych podstaw prawnych przetwarzania danych, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte; dla intive GmbH oraz iNTENCE pod warunkiem, że nie ma przeciwstawnych ustawowych okresów przechowywania danych;

W przypadku uznania wniosku o usunięcie danych za niezasadny, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celu, dla którego zostały pozyskane, gdzie szczegółowe informacje co do celu i czasu przetwarzania zostały przekazane w chwili ich pozyskiwania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można pozyskać ponownie kontaktując się z inspektorem ochrony danych na niżej podany adres kontaktowy lub, jeżeli nie został powołany, na niżej podany adres kontaktowy spółki.

W przypadku składania innych wniosków niż o usunięcie danych, dane dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na wniosek będą przetwarzane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a następnie przez czas niezbędny dla zachowania zasady rozliczalności w tym obrony przed roszczeniami z tego tytułu, tj. w przypadku intive GmbH, intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz iNTENCE przez 3 lata; w przypadku intive S.A.U. przez 5 lat. W odniesieniu do przechowywania dokumentów księgowych, minimalny okres przechowywania w Argentynie wynosi 10 lat.

W przypadku pytań dotyczących procesów administrowanych przez intive GmbH spółka ta będzie administratorem danych związanych z procesem;

W przypadku pytań dotyczących procesów administrowanych przez intive GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce jako odrębnego administratora, Oddział w Polsce będzie administratorem danych związanych z procesem;

Obowiązek prawny ciążący na administratorze w zakresie w jakim osoba przystępująca do rekrutacji podaje dane wskazane w przepisach prawa;

Przetwarzanie w celu wykonania umowy w zakresie w jakim w ramach procesu rekrutacji składający CV dąży do zawarcia umowy o pracę lub współpracy z intive;

Zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych dobrowolnie podanych; Prawnie uzasadniony interes administratora
w zakresie pobieranego w formularzu rekrutacyjnym na stronie internetowej adresu e-mail
w postaci prowadzenia działań rekrutacyjnych drogą elektroniczną;

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych lub zgoda wyrażona w przypadku aplikowania bez wskazywania konkretnego stanowiska;

Zgoda kandydata na udostępnienie CV w ramach Programu Poleceń obowiązującego w intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce;

Zgoda kandydata na udostępnienie danych zawartych w CV klientowi intive na rzecz którego miałby być wykonywany projekt, do którego prowadzona jest rekrutacja;

Wyraźna zgoda kandydata, jeżeli z własnej woli przekaże intive dane szczególnej kategorii;

Obowiązek prawny ciążący na przyszłym pracodawcy na mocy ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgoda kandydata w zakresie w jakim Administrator udziela wsparcia w pozyskaniu innych dokumentów pozwalających cudzoziemcowi na pobyt i pracę, a których pozyskanie nie należy do obowiązków pracodawcy.

Zgody kandydata w zakresie w jakim Administrator udziela wsparcia w pozyskaniu dokumentów pozwalających cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny przyszłego pracownika na pobyt, na podstawie udzielonego pracownikowi lub współpracownikowi Administratora pełnomocnictwa.
Prowadzenie działań rekrutacyjnych
Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb toczącej się rekrutacji będą przetwarzane przez czas jej trwania,do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą (w przypadku danych przetwarzanych nas podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze; przy czym w przypadku intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia rekrutacji a w przypadku intive GmbH oraz iNTENCE 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w przypadku Programu Poleceń obowiązującego w intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce bądź aplikacji złożonej bez wskazywania pozycji do czasu wycofania zgody, chyba że administrator uprzednio uzna usunięcie danych za zasadne w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze; jednakże nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wpływu CV w przypadku intive GmbH, intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz iNTENCE.

W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie CV klientowi intive na rzecz którego miałby być wykonywany projekt, do którego prowadzona jest rekrutacja, do czasu wycofania zgody lub zakończenia współpracy z intive; w przypadku intive GmbH oraz iNTENCE maksymalnie przez 3 lata.

W przypadku danych szczególnych kategorii, do czasu wycofania zgody, chyba że administrator uprzednio uzna usunięcie danych za zasadne; w przypadku intive GmbH oraz iNTENCE przez 3 lata.

W przypadku przetwarzania danych cudzoziemców na potrzeby uzyskania stosowanych zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dane będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt osobowych pracowników.

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na wykonywanie pracy dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu który zostanie uznany przez Administratora za uzasadniony.

W zakresie w jakim Administrator udziela wsparcia w pozyskaniu innych dokumentów pozwalających cudzoziemcowi na pobyt i pracę, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na prowadzenie w imieniu i na rzecz cudzoziemca przedmiotowych postępowań lub wsparcia w ich prowadzeniu.

W zakresie w jakim Administrator udziela wsparcia w pozyskaniu dokumentów pozwalających cudzoziemcowi będącego członkiem rodziny przyszłego pracownika na pobyt, na podstawie udzielonego pracownikowi lub współpracownikowi Administratora pełnomocnictwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na prowadzenie w imieniu i na rzecz cudzoziemca przedmiotowych postępowań lub wsparcia w ich prowadzeniu.

W przypadku postepowań rekrutacyjnych prowadzonych przez intive GmbH na obszarze Niemiec spółka ta będzie administratorem danych związanych z procesem;

W przypadku postepowań rekrutacyjnych prowadzonych na terenie Polski przez intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, pozostaje on administratorem danych związanych z procesem;

W odniesieniu do Programu Poleceń administratorem danych osobowych jest intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. 

Przetwarzanie w celu wykonania umowy w zakresie danych osób, będących stronami umowy;

Uzasadniony interes polegający na konieczności realizowania współpracy w zakresie przetwarzania danych osób reprezentujących strony umowy oraz osób dedykowanych do realizacji umowy.
Dążenie do zawarcia współpracy i realizacja umów z klientami w tym utrzymywanie kontaktu z osobami reprezentującymi klientów i osobami dedykowanymi do współpracy ze strony klientów i kontrahentów.Dane będą przetwarzane przez czas obejmujący dążenie do zawarcia umowy, tj. inicjowanie współpracy i uzgadnianie jej warunków oraz późniejszą realizację umowy. W sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez administratora za zasadny; w przypadku intive GmbH, iNTENCE oraz intive S.A.U. przez 10 lat. intive GmbH
Prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym postępowania windykacyjne.
W zakresie możliwego dochodzenia roszczeń przez intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w odniesieniu do procesów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Wyjątkiem są:

roszczenia pracodawcy wobec pracownika z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przez podwładnego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych,

roszczenia odszkodowawcze pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,

roszczenia odszkodowawcze pracodawcy wskutek naruszenia przez pracownika umownego zakazu konkurencji, które przedawniają się po 1 roku od dnia powzięcia przez pracodawcę wiadomości o powyższych zdarzeniach, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ich wystąpienia.

Do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym dla intive GmbH oraz iNTENCE termin ten wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 6 lat dla intive GmbH, iNTENCE oraz intive S.A.U.

W zakresie windykacji przez czas trwania postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych
do czasu zaspokojenia roszczeń w tym postępowaniu; lub do czasu wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez administratora za zasadny.

intive GmbH;

intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w odniesieniu do pracowników i współpracowników gdzie stroną umowy jest Oddział w Polsce.
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.Celem prowadzenia rozliczeń oraz spełniania obowiązków z zakresu księgowości, a także badania stanu finansowego administratora, wykonywania obowiązków prawnych z tytułu rachunkowości ciążących na administratorze w tym archiwizowania dokumentacji księgowej;W odniesieniu do intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce dokumenty rozliczeniowe związane z transakcją będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 usta-wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Inne dokumenty księgowe regulowane przez przepisy ustawy Ordynacja podatkowa lub ustawy o rachunkowości – przez okresy tam wskazane; w odniesieniu do intive GmbH, iNTENCE oraz intive S.A.U. dokumenty rozliczeniowe związane z transakcją będą przechowywane przez 10 lat.
intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w odniesieniu do konieczności spełnienia obowiązków podatkowych ciążących na Oddziale w Polsce;

intive GmbH w odniesieniu do konieczności spełnienia obowiązków podatkowych ciążących na intive GmbH jaki administratorze.
Prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora w tym pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji rozumianej jako tworzenie oprogramowania oraz zachowania w tajemnicy informacji o charakterze poufnym.Prowadzenie monitoringu celem zapewnienia szczególnego nadzoru nad terenami wszelkich zakładów pracy, w szczególności oddziałów, biur jak i pomieszczeń administratora, oraz wokół nich w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (dalej: monitoring wizyjny) celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji rozumianej jako tworzenie oprogramowania oraz zachowania w tajemnicy informacji o charakterze poufnym.Administrator przetwarza nagrania obrazu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia ich powstania. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nagrania obrazu podlegają zniszczeniu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub mogą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, chyba że przed upływem tych okresów wniesiony zostanie sprzeciw co do przetwarzania, który zostanie uznany przez administratora za uzasadniony.intive GmbH

W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, może być ona wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana poprzez skierowanie stosownego maila pod adres: odwolaniezgody@intive.com.

W przypadku Programu Poleceń obowiązującego w intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce gdzie pozyskujemy dane nie od osoby, której one dotyczą, informujemy, iż źródłem danych jest osoba, która rekomenduje kandydata. Dla przedmiotowego celu gromadzone są dane w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść CV.

W ramach opisanych wyżej podstaw prawnych przetwarzania, w przypadku, gdy przetwarzanie to podlega przepisom RODO, przez użyte tam sformułowania należy rozumieć:

 • Zgoda kandydata – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 • Wyraźna zgoda kandydata (obejmująca dane szczególnej kategorii) – art. 9 ust. 2 lit a RODO;
 • Przetwarzanie w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • Prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit f RODO;

W przypadku gdy intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jako Administrator przetwarza dane członków rodziny cudzoziemca celem udzielenia wsparcia w pozyskaniu dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemca informujemy, że:

 • Administrator pozyskuje na temat cudzoziemca wyłącznie takie kategorie danych które są niezbędne celem wykonania czynności w zakresie o jaki wnosi cudzoziemiec, w szczególności celem zalegalizowania pobytu i zależą one od rodzaju zezwoleń o pozyskanie których stara się cudzoziemiec, tj. w szczególności imię i nazwisko, kopie dokumentu podróży, fotografie, dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, państwo urodzenia, płeć, narodowość, obywatelstwo, stan cywilny, numer telefonu, adres e-mail, numer pesel, kolor oczu, wzrost, miejsce pobytu cudzoziemca (województwo, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy), główny cel pobytu, poprzednie pobyty na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej, dane dotyczące aktualnego pobytu, informacja o posiadanych ubezpieczeniach i środkach finansowych na pokrycie kosztów utrzymania, informacje o zatrzymaniach, informacje o karalności.
 • W ramach pozyskanych danych znajdują się również te związane z udzieleniem pełnomocnictwa do działania, tj. imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, dane wskazane dobrowolnie przez cudzoziemca, dane pełnomocnika cudzoziemca: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu. 
 • W przypadku członków rodziny kandydata do pracy informujemy, że źródłem z którego dane są pozyskiwane celem przeprowadzenia niezbędnych postepowań jest kandydat starający się o pracę u Administratora, który jednocześnie zobowiązuje się spełnić niniejszy obowiązek informacyjny w stosunku do członków swojej rodziny których dane przekazuje Administratorowi.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób korzystających z funkcjonalności strony internetowej jest odpowiednio:

 • Spółka lub Oddział w Polsce prowadzący korespondencję w ramach formularzy kontaktowych;
 • intive GmbH w zakresie plików cookies wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową. 

Administratorem danych osobowych osób podejmujących inne czynności jest odpowiednio:

 •  Spółka lub Oddział w Polsce do którego kierowane jest zapytanie lub wniosek lub których zapytanie lub wniosek dotyczy i które prowadzą korespondencję w tym zakresie;
 • Spółka z którą została zawarta umowa o współpracy w przypadku dążenia do zawarcia oraz realizacji umowy jak również dochodzenia roszczeń i prowadzenia rozliczeń księgowych przedmiotowej współpracy;
 • Spółka lub Oddział w Polsce w zależności od tego do którego podmiotu kandydat kieruje aplikację podczas procesu rekrutacji jak również spółka lub Oddział w Polsce na rzecz którego wyraża zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych czy inne zgody związane z rekrutacją;
 •  Spółka na terenie której prowadzony jest monitoring.

Nazwa administratoraAdres siedziby administratora i dane kontaktowe Inspektor ochrony danych z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
intive GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Oddział w Polsce (Limited liability company Branch in Poland),ul. 1 Sierpnia 8, 02-134 Warszawa e-mail: dpo@intive.comMaciej Kaczmarski
intive GmbHPrinz-Ludwig-Str. 17, 93055 RegensburgTel: +49 89 991522-17e-mail: int.datenschutz@capcad.deThorsten Ewald 
intive LtdLynton House, 7-12 Tavistock Square, WCH9LT, London, UKNie powołano
intive inc615 South DuPont Highway, Dover DE 19901 USANie powołano
intive S. A.U.Avenida Carlos Pellegrini 885 9º piso C1009ABQ , Buenos Aires, ArgentinaNie powołano
iNTENCE automotive electronics GmbHSedanstraße 793055 RegensburgE-Mail: kontakt@buglundkollegen.de Alexander Bugl

Prawa, które przysługują osobom, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługują niżej wskazane prawa: 

 • prawo dostępu do treści danych;
 • prawo ich sprostowania; 
 • prawo usunięcia danych; 
 • prawo ograniczenia przetwarzania; 
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo wniesienia sprzeciwu;
 • prawo wniesienia skargi do organów nadzorczych:

PaństwoDane kontaktowe organu nadzorczego
NiemcyBayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) Postfach 1349 91504 Ansbach Deutschland
Wielka BrytaniaThe Information Commissioner's OfficeWater Lane, Wycliffe House.Wilmslow
Cheshire SK9 5AF Tel. +44 1625 545 745 e-mail: international.team@ico.org.uk Adres strony internetowej: www.ico.org.uk
PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 200-193 Warszawa Tel. 606-950-000 e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl    Adres strony internetowej: www.uodo.gov.pl
Argentyna Agencia de Acceso a la InformaciónPúblicaAv. Pte. Julio A. Roca 710. Piso 2º Ciudad de Buenos Aires Tel: +54 11 2821 0047 e-mail:datospersonales@aaip.gob.ar Adres strony internetowej: www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales

Odbiorcy danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych możemy udostępniać dane osobowe różnym odbiorcom w różnych sytuacjach. Odbiorcami danych osobowych mogą być organizacje wspierające Administratora w ramach prowadzonej działalności w szczególności: banki, firmy kurierskie i przewozowe, podmioty zewnętrzne zapewniającym wsparcie z zakresu IT, ochrony danych osobowych, ochrony prawnej, firmy prowadzące wewnętrzne kontrole/audyty na zlecenie Administratora, klienci, kontrahenci, podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie portali społecznościowych, zapewniające usługi które wykorzystujemy na stronie internetowej, Urząd Skarbowy oraz Policja lub inne organy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nadto odbiorcami mogą być spółki wewnątrz grupy kapitałowej intive oraz podmioty, którym intive udostępnia przestrzeń na swojej stronie internetowej.

Dobrowolność podania danych i profilowanie

Podanie danych osobowych w ramach współpracy podejmowanej z intive jest dobrowolne niemniej konieczne celem wykonywania przez intive czynności. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie danych jest całkowicie dobrowolne. 

 

intive nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania mocą którego zapadałyby w stosunku do użytkowników strony decyzje wywołujące skutki prawne lub w inny znaczący sposób na użytkowników strony wpływające. Niezależnie od powyższego intive podejmuje działania polegające na tym, że analizuje ruch na stronie internetowej oraz z wykorzystaniem plików cookies zbiera dane o użytkownikach jak również za pomocą plików cookies umożliwia zbieranie danych o użytkownikach strony intive innym usługodawcom. 

Przetwarzanie danych dzieci

Żadnej z naszych usług nie kierujemy do dzieci, a więc do osób które nie ukończyły 16 roku życia. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, możemy potrzebować przenieść dane osobowe w ramach grupy intive lub w ramach świadczenia usług przez usługodawców, do państw trzecich w rozumieniu RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie art. 45 lub art. 46 RODO, bądź gdy zastosowanie ma którykolwiek z wyjątków wskazanych w art. 49 ust. 1 RODO. W szczególności dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie standardowych klauzul umownych oraz Republiki Argentyńskiej (wobec tego kraju Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych). Informacje na temat zastosowanych zabezpieczeń w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego oraz kopię przekazywanych danych można uzyskać pod wyżej wskazanymi adresami e-mail inspektorów ochrony danych, a w przypadku ich braku kontaktując się na wyżej podane dane do kontaktu.

Dane osobowe mogą być przekazywane również z terytorium Argentyny do innego kraju, tj. kraju należącego do Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych. Argentyna uznaje następujące kraje jako zapewniające odpowiednie standardy ochrony danych, przez co możliwy jest wolny przepływ danych na ich teren: kraje członkowskie Unii Europejskiej, kraje członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcaria, Guernsey, Wyspa Man, Wyspy Owcze, Kanada (tylko w odniesieniu do sektora publicznego), Andora, Nowa Zelandia, Urugwaj i Izrael (tylko w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania). W odniesieniu do transferu do Stanów Zjednoczonych, odbywa się przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń, tj. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez IAPP. 

Bezpieczeństwo

intive nieustająco aktualizuje stosowane środki techniczne i organizacyjne, w szczególności celem zabezpieczenia przetwarzanych danych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub utratą. Wśród wielu rodzajów stosowanych zabezpieczeń, aby chronić bezpieczeństwo danych podczas transmisji używamy najnowocześniejszych technik szyfrowania (takich jak SSL) przez HTTPS.

Przetwarzanie danych użytkowników strony internetowej przez intive

Nieustannie staramy się ulepszać naszą ofertę i uatrakcyjniać ją. W ramach tych działań, możemy analizować ruch na stronie internetowej, aby następnie dostosować jej układ oraz dostępne na niej treści do potrzeb i upodobań osób odwiedzających. Gdy odwiedzasz naszą stronę gromadzimy w logach Twój adres IP, który jest wykorzystywany do geolokalizacji dzięki której możemy ustalić miejscowość lub kraj użytkownika oraz do celów diagnostycznych. Dodatkowo numer IP gromadzimy gdy odwiedzasz zakładki na naszej stronie, tj. Contact Us oraz Working Culture. W takim przypadku, jeśli wyraziłeś zgodę na udostępnianie lokalizacji przez przeglądarkę, na jej podstawie wskażemy lokalizację biura intive położonego najbliżej Ciebie. 

To co również ważne to fakt, że w momencie gdy w trakcie interakcji z formularzami umieszczonymi na naszej stronie podasz nam swój adres e-mail oraz inne dane wymagane przez formularz jak imię i nazwisko, zostaną one zapisane w bazie i przy wykorzystaniu dodatkowego mechanizmu cookies, podczas kolejnych wizyt na stronie, Twoje wizyty mogą być jednoznacznie przypisane do Ciebie.

Cookies intive

HTTP Cookie to dane w postaci małego fragmentu tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka zapisuje lokalnie i wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Dane te nie są jednak niebezpieczne. Odpowiedni serwer jest informowany o czynnościach wykonywanych przez użytkownika (klienta). Serwer zawiera informacje umożliwiające identyfikację powracających użytkowników; dane będą wykorzystywane wyłącznie podczas wizyty na naszych stronach. Dzięki temu możemy dostosować zawartość naszych stron internetowych do Twoich zainteresowań. Możesz jednak pozbawić nas możliwości instalowania i używania plików cookie w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Pamiętaj bowiem że poprzez ustawienia przeglądarki które pozwalają nam na zamieszczanie i wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie. Ustawienia przeglądarki w tym zakresie możesz zmienić w każdej chwili. 

W chwili obecnej używamy Iubenda: https://www.iubenda.com/, co umożliwia nam wyświetlenie informacji o cookies, zbieranie zgód na cookies oraz integrowanie rozwiązania z naszymi formularzami zgody. Używamy wtyczki Iubenda, która zbiera dla nas zgody wyrażone poprzez informację cookies lub formularz, zapisuje je oraz umożliwia zarządzanie nimi w sposób w pełni zgodny z RODO.

Pliki cookie które są zamieszczane przez naszą stronę (nie przez skrypty usługodawców zewnętrznych jak FB) to:

I.          Pliki stałe, które zostaną w Twojej przeglądarce do czasu aż samodzielnie je usuniesz albo gdy minie czas określony w parametrach cookie. 

a)         cookie z informacją czy welcome popup został wyświetlony – aby ustalić, czy wyświetliliśmy Ci wszystkie niezbędne komunikaty;

b)        cookie z informacją czy użytkownik zaakceptował privacy policy – celem zapewnienia, że każdy użytkownik odwiedzający stronę zapoznał się z jej postanowieniami;

c)         cookie z najbliższym biurem na podstawie geolokalizacji – służą do wskazania użytkownikowi który udostępnia nam swoją lokalizację najbliższego biura intive.

 

II.         Pliki sesyjne, które zostaną w Twojej przeglądarce do czasu aż z niej wyjdziesz. 

a)         cookie sesji – służą do utrzymania sesji użytkownika przechowywane są do czasu wylogowania ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki;

b)        cookie do śledzenia ruchu na stronie – służą do dostosowania zawartości trony internetowej do preferencji użytkowników oraz optymalizacji dostępnych na niej funkcjonalności;

c)         cookie z językiem wybranym na stronie – abyśmy wyświetlali komunikaty w języku, który jest dla Ciebie najbardziej zrozumiały;

Udostępnianie przestrzeni na stronie intive innym dostawcom usług

Może się zdarzyć, że treści pochodzące od podmiotów trzecich, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych, są zawarte na naszej stronie, bowiem udostępniamy innym usługodawcom przestrzeń na stronie internetowej intive. Z chwilą wejścia na naszą stronę dojdzie więc do przekazania Twoich danych osobowych dostawcom tych usług na obowiązujących u nich zasadach. Najczęściej podmioty trzecie będące dostawcami usług odbierają adres IP użytkowników, oraz inne dane takie jak nazwa dostawcy internetowego, typ urządzenia, nazwa przeglądarki z której użytkownik korzysta.

Pamiętaj, że w przypadku plików cookies dostarczanych przez zewnętrznych usługodawców obowiązuje ta sama zasada jak w przypadku plików cookies zamieszczanych przez intive, tj. zgodę na ich wykorzystanie wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki, które pozwalają na ich zamieszczanie. 

1) Korzystanie z Google Analytics

Strona internetowa intive korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu dla intive. Celem przetwarzania danych jest więc ocena wykorzystania strony internetowej intive i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Poza tym, że możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych poprzez całkowite zablokowanie możliwości korzystania z plików cookies o czym piszemy w rozdziale Blokowanie plików cookies możesz zainstalować także cookie opt-out w swojej przeglądarce. Uniemożliwi to gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie związane z Google Analytics. Zainstalowanie takiego pliku zapobiegnie gromadzeniu przez Google Analytics danych witryny i przeglądarki także w przyszłości o ile przedmiotowy plik cookie (cookie opt-out) pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

2) Korzystanie z Google Maps

Strona intive korzysta z interfejsu Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Korzystając z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji map przez odwiedzających w tym informację o lokalizacji celem wskazania biura intive, które jest najbliższe dla Twojego miejsca zamieszkania. 

3) Korzystanie z wbudowanych filmów YouTube

Na naszej stronie internetowej umieszczamy filmy z YouTube. Odpowiednie wtyczki są obsługiwane przez YouTube, z uwagi na to gdy odwiedzisz naszą stronę zostaniesz połączony z serwerami YouTube. Youtube zostanie poinformowany, że odwiedziłeś ich za pośrednictwem strony intive. 

4) Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

Nasza strona pozwala odwiedzającym na udostępnianie treści naszych artykułów na portalu Facebook poprzez odpowiednio przygotowany link. Kliknięcie wspomnianego linka skutkuje otworzeniem kolejnej zakładki gdzie użytkownik może dokonać udostępnienia artykułu na swoim profilu na portalu Facebook. Facebook jest objęty postanowieniami Privacy Shield Agreement, co zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności.

5) Remarketing za pomocą piksela Facebooka

Nasza strona używa „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Facebook. Odwiedzając naszą stronę tym samym w Twojej przeglądarce zostanie zainstalowany fragment kodu, który następnie pozwoli Facebookowi skierować odpowiednio dopasowaną reklamę do zainteresowań osób, które już nasza stronę odwiedzały. Narzędzie to pozwala nam śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. my nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników, a jedynie informacje o zasięgu naszej reklamy i grupach docelowych. 

6) Korzystanie z Twittera

Nasza strona pozwala odwiedzającym na udostępnianie treści naszych artykułów na Twitterze poprzez odpowiednio przygotowany link. Kliknięcie wspomnianego linka skutkuje otworzeniem kolejnej zakładki gdzie użytkownik może dokonać udostępnienia. Twitter jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności, Privacy Shield Agreement, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności. 

7) Śledzenie aktywności LinkedIn i znacznik Insight

Korzystamy z narzędzia śledzenia dostępnego na LinkedIn o nazwie LinkedIn Insight Tag. W tym celu nasza strona integruje kod JavaScript, który umożliwia pozyskiwanie szczegółowych raportów na temat skuteczności naszych kampanii oraz umożliwia pozyskanie statystycznych informacji odwiedzających naszą stronę użytkownikach. Używamy go więc do śledzenia aktywności, retargetowania odwiedzających. Na skutek analizy Linedin dostarczy nam zbiorowy raport o odbiorcach witryny i skuteczności reklam oraz będzie kierował reklamy odpowiednio dopasowane do zainteresowań użytkowników. Dzięki Tagowi LinkedIn Insight jesteśmy również w stanie przeanalizować sukces naszych kampanii w ramach platformy LinkedIn lub określić dla nich grupy docelowe na podstawie interakcji użytkowników z naszą stroną internetową.

 LinkedIn jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności Privacy Shield Agreement i dlatego gwarantuje zgodność z europejskim   prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych. 

Blokowanie plików cookies

Pamiętaj, że przeglądarki co do zasady w sposób domyślny pozwalają na umieszczanie plików cookies. Zablokowanie możliwości używania plików cookies będzie się więc wiązało ze zmianą jej ustawień zgodnie z instrukcjami dostawców. Informacje o tym jak zmienić ustawienia w przeglądarkach najczęściej wykorzystywanych znajdziesz poniżej. W pozostałych przypadkach takiej funkcjonalności należy szukać w ustawieniach dedykowanych tej przeglądarce z której korzystasz. 

a)         Chrome

b)         Edge

c)         Firefox

d)         Internet Explorer

e)         Opera

f)          Safari

Jak możemy Ci pomóc?
Porozmawiajmy!

Skontaktuj się

Widzisz się wśród nas?
Wspaniale!

Dołącz do nas